Ochrana osobných údajov

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správce údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (ďalej len: „GDPR”) je TANDRIL a.s., IČO: 17210003, so sídlem Betlémské náměstí 351/6, 11000 Praha, České republika  (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje provozovatele jsou

Adresa: Betlémské náměstí 351/6, 11000 Praha, ČR

Email: info@tandril.cz
Telefon: +420 773 800 656

 1. Osobní údaje jsou údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na společný identifikátor, jiný identifikátor, například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje nebo online identifikátor, nebo na jednu či více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.
 2. Správce údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce poskytovat přímý marketing (zejména zasílání obchodních nabídek a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při podání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních nabídek a provádění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR. K takovému zpracování jste udělili svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a k uplatnění nároků vyplývajících z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však po dobu 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodávkách zboží/služeb/platbách podle smlouvy,
 • poskytování marketingových služeb.
 1. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Poskytované služby, marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenanou e-mailem, pokud s ní souhlasíte v procesu objednávky.

VI. Vaše práva

 1. V souladu s podmínkami GDPR máte právo
 • právo na přístup k vašim osobním údajům podle článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR nebo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku III těchto podmínek. Souhlas můžete kdykoli odvolat ve svém vlastním zákaznickém účtu.
 1. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení ukládání a uchovávání osobních údajů v listinné podobě, zabezpečený/šifrovaný webový přístup, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelné aktualizace systému, pravidelné zálohování systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.
 2. Zaškrtnutím políčka souhlasu prostřednictvím online objednávkového formuláře vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Zaškrtnutím políčka souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a novou verzi zásad ochrany osobních údajů vám zašle také na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 07.11.2023.